Featured Post

Something else

No its not writer's block Its something else Just wondering why am I not writing much these days!

Thursday, November 7, 2013

Borrowed

A borrowed Poem. Poet unknown.


Muhabbat mein kabhi dorahey ka imkan nahi hota

Ye hoti hai to hoti hai


Nahi hoti to jitna bhi jatan ker lo,nahi hoti

Koi acha agar lag jaye to sab khami’yan is ki

Achanak khobi’yon ki ourhni mein chup si jati hein


Zamana lakh samjhaye, sambhal jao


Samat aur basarat ko sujhai kuch nahi deta


Samajh ata hai us lamhey


Key jab daman mein lakh’on chyed ho ja’ein


Kabotar key par’on key sath liptey


Sab ayaa’n jab bheyd ho jain


Muhabbat mein kabhi dorahey ka imkan nahi hota

..
Ye hoti hai to hoti hai


Nahi hoti to jitna bhi jatan ker lo,nahi hoti

No comments:

Post a Comment